Teknisk Info

Brovægt

Anlægget er leveret med 18 meter brovægt fra FL-Teknik inkl. nyudviklet FFID teknologi, som giver mulighed for trådløst læsning af data. Brovægten har ligeledes indbygget administrationsmodul, som betjenes via en internetbrowser direkte fra kontoret.

Plansilo

Lundsby plansilo på 80 x 87 meter med 4 stk. 60 meter elementvægge placeret med 30 meters mellemrum. Elementvæggene er 3,05 meter høje, fuget og påført flydende asfalt. Elementerne er placeret på et betonfundament og siloområdet belagt med asfalt. Der er 10 meter vendeplads ved hver ende af plansiloen. Der er udført dræn i begge ender af plansiloen. Ensilagesaft og regnvand opsamles i tank og kan udvandes med gårdenes vandingsanlæg.

Fortank

Fortank på 2.000 m3 med isoleret Soft Cover. Tanken er forbundet til pumperør i læsse/lossehal. I tanken er monteret 1 stk. 15 kW LJM propelomrører samt LJM knivpumpe der pumper gylle til mixertanken.

"Fliegl" dosseringsmodul

97 m3 ”Fliegl” dosseringsmodul. Dosseringsmodulet er udført i polyethylen og derfor resistent over for biomasser med lav pH. Modulet har et hydraulisk stempel til at dossere den ønskede biomasse og hele modulet står på vejeceller. For enden af modulet er placeret en ”Fliegl” Rondomat, som løsner biomassen inden den ledes til fødesneglen. Dosseringsmodulet er forsynet med en ca. 4 meter fødesnegl (Ø 456 mm) som transporterer biomassen til Mixertanken. Dosseringsmodulet er forbundet til anlæggets kontrolsystem således en given recept vil kunne følges på displayet ved modulet.

"Trioliet" dosseringsmodul

I Læsse/lodsehallen er placeret et 30 m3 ”Trioliet” dosseringsmodul til svært håndterbart biomasse som dybstrøelse, fibre, halm og lignende. Modulet står på vejeceller og er forbundet med anlæggets kontrolsystem, som registrerer den tilsatte biomasse. Modulet er beklædt med 12 mm PVC beklædning i bunden og 8 mm på siderne. Dette gør modulet resistent over for biomasse med lav pH.

Mixertank

Alt biomassen bliver tilsat en 137 m3 Mixertank for at blive gjort pumpbar. I Mixertanken er monteret 2 stk. 15 kW propelomrører. Omrørerene er henholdsvis placeret i en vinkel på 20° op og 20° ned. Denne placering sikrer en god opblanding af den tilsatte tørre biomasse med gyllen. Omrørerene er monteret med kW-aflæsning, således det er muligt at styre blandingsforholdet mellem den tykke og den tynde biomasse. Tanken er monteret med niveauføler der sikrer et optimalt omrøringsniveau samt sikrer overfyldning af tanken. Fra tanken er monteret en Vogelsang pumpe, som pumper den opblandede biomasse til maceratoren.

"Vogelsang RotaCut" macerator

Alt biomassen fra mixertanken pumpes gennem en ”Vogelsang RotaCut” macerator, som neddeler biomassen yderligere. Dette gøres for at optimere gasudbyttet. ”RotaCutten” har automatisk hydraulisk tilspænding af knive samt alarm for nedslidte knive. ”RotaCutten” har automatisk reversering ved tilstopning.

Varmeveksler

Varmen tilføres rågyllen samtidig med at den pumpes til mixertanken. Dette gøres med spildvarme fra opgraderingsanlægget. For at udnytte spildvarmen optimalt opvarmes der i flere trin med vekslere fra Lackeby.

Reaktortanke

Anlægget er forsynet med 2 stk. 4.600 m3 isolerede reaktortanke monteret med dobbelt gastæt og isoleret Soft Cover overdækning. Tankene er forsynet med 5 stk. 15 kW LJM propelomrører. Omrørerne er placeret på rustfri maste og monteret med rustfrie beslag. Tankene er forsynet med tryk/vakuumventil samt tryk/vakuumvagt. Der er monteret niveau- og temperaturfølere i tankene. Tankene er forsynet med 1 stk. rustfri ”BobCat” luge samt 2 stk. rustfri standardluger. Lugerne er udformet således, at tankens omrørere kan demonteres uden at forstyrre processen ved unødig tømning eller niveausænkning. Reaktortankene er forsynet med ”aktiv” overløb til efterafgasningstankene.

Efterafgasningstanke

Anlægget er forsynet med 2 stk. 4.600 m3 isolerede efterafgasningstanke monteret med dobbelt gastæt og isoleret Soft Cover overdækning. Tankene er forsynet med 4 stk. 15 kW LJM propelomrører. Omrørerne er placeret på rustfrie maste og monteret med rustfrie beslag. Tankene er forsynet med tryk/vakuumventil samt tryk/vakuumvagt. Der er monteret niveau- og temperaturfølere i tankene. Tankene er forsynet med 1 stk. rustfri ”BobCat” luge samt 1 stk. rustfri standardluge. Lugerne er udformet således, at tankens omrørere kan demonteres uden at forstyrre processen ved unødig tømning eller niveausænkning.

Lagertank I

Lagertank I er en 4.600 m3 isoleret lagertank monteret med gastæt og isoleret Soft Cover overdækning. Tanken er forsynet med 2 stk. 15 kW LJM propelomrører. Omrørerne er placeret på rustfri maste og monteret med rustfrie beslag. Tanken er forsynet med tryk/vakuumventil samt tryk/vakuumvagt. Der er monteret niveau- og temperaturfølere i tanken. Tankene er forsynet med 1 stk. rustfri ”BobCat” luge samt én rustfri standardluge. Lugerne er udformet således, at tankens omrørere kan demonteres uden at forstyrre processen ved unødig tømning eller niveausænkning. Fra Lagertank I er der aktivt overløb til Lagertank II

Lagertank II

Lagertank II er en 4.600 m3 lagertank monteret med gastæt og Soft Cover overdækning. Tanken er forsynet med 2 stk. 15 kW LJM propelomrører. Omrørerne er placeret på rustfrie maste og monteret med rustfrie beslag. Tanken er forsynet med tryk/vakuumventil samt tryk/vakuumvagt. Der er monteret niveau- og temperaturfølere i tanken. Tankene er forsynet med 1 stk. rustfri ”BobCat” luge samt én rustfri standardluge. Lugerne er udformet således, at tankens omrørere kan demonteres uden at forstyrre processen ved unødig tømning eller niveausænkning. Fra lagertank I er der aktivt overløb til lagertank III.

Lagertank III

Lagertank III er en 4.600 m3 lagertank monteret med gastæt og Soft Cover overdækning. Tanken er forsynet med 1 stk. 15 kW LJM propelomrører. Omrørerne er placeret på rustfrie maste og monteret med rustfrie beslag. Der er monteret niveauføler i tanken. Fra lagertank III er der rør til sugestuds i læsse/lossehallen samt til udleveringstank.

Udleveringstank

Anlægget er forsynet med en udkørselstank på ca. 137 m3, hvorfra udefra kommende køretøjer kan suge afgasset biomasse.

Pumpesystem

For at kunne pumpe fra de forskellige procestanke etableres et fordelingspumpesystem. Pumpningen foretages af en 15 kW ”Vogelsang” pumpe. Pumpen har tryk/vakuum kontrol, hvilken sammen med frekvensstyring af pumpen optimerer styringen og pumpningen af biomassen.

Gassystem

Der er gasrør fra begge reaktortanke samt fra begge efterafgasningstanke. Der er etableret gasrør fra lagertank I , II og III til efterafgasningstankene. Når gassen ledes fra procestankene drænes den for vand i en kondensatbrønd, hvorefter den ledes til opgraderingsanlægget.

Fakkel

Anlægget forsynes med 1 stk. fakkel, som vil kunne afbrænde overskydende biogas, hvis der enten produceres for meget eller opgraderingsanlægget skal serviceres. Faklen kan afbrænde 1200 m3 biogas/time.

SRO-anlæg

Biogasanlægget styres, reguleres og overvåges af et Windows-basseret kontrolprogram. SRO-anlægget kan overvåges ”on-line”. Alarmer fra anlægget sendes som SMS til driftsansvarlige. SRO-anlægget ”logger” alle vigtige parametre som tilsat biomasse, gasproduktion, temperatur etc. SRO-anlægget er ligeledes forsynet med grafer, som viser valgte parameters niveau over en given tidsperiode.

Plansiloelementer

For at beskytte Læsse/lossehallen er der etableret ca. 70 meter plansiloelementer i den ene ende af hallen. Her vil dybstrøelse, gammelt halm, hestemøg etc. kunne lagres of efterfølgende tilsættes anlægget. Elementerne er 3,05 meter høje og lakerede.

Autotitrator

Sammen med biogasanlægget er der leveret 1 stk. Autotitrator fra Mettler Toledo. Med dette udstyr kan processen følges dagligt, for at undgå optimere processen og undgå ”storm-gæringer”.

Biogasanlægget er leveret af Lundsby Bioenergi
www.lundsby.dk

                A/S                                                                                 

                        

Lugtreduktion på Madsen Bioenergi

Til lugtreduktion har vi valgt et BBK biofilter, forfilteret er på 69 m2 og biofilteret på 115 m2.

 

Forfilteret er dimensioneret til 2.000 m3 luft i timen og håndterer den del af luftstrømmen hvor der er høje forekomster af H2S, her tænkes specielt på luften fra fortanke, modtagetanke og opgraderingsanlæg.

 • Filtermaterialet består af en blanding af leca og meget kalkholdige skaller.
 • Skallernes kalkindhold medvirker til at nedbryde og neutralisere H2S. Forfilteret kan håndtere H2S koncentrationer på flere hundrede ppm.
 • Filtermaterialet placeres på et plastic net (Expo-net), som lægges ovenpå spaltegulvet, for at forhindre at materialet falder igennem. Spaltegulvet og
  understøtningen udføres i plast. Langs filterets kan monteres en
  chikane, som forhindrer luften i at passere urenset op langs væggen.
 • Forfilteret er opdelt i 4 trin, 1 x 24 m2 og 3 x 15 m2
 • Forfiltermaterialet bliver forbrugt i forhold til koncentrationerne af
 • H2S, og skiftes efter behov.
 • Forfiltermaterialet lægges i 40 cm højde på en bund af 10 cm leca.
 • Efter forrensning ledes luften til biofilteret sammen med luften fra aflæssehal, dybstrøelse og øvrige kilder.

Beskrivelse af biofilterets funktion og filtermaterialet:

Biofilteret er på 115 m2 og kan håndtere 15.000 m3 luft i timen

 

BBK-biofilter er designet som et upflow system, hvor den lugtforurenede luft blæses ind under filteret og renses effektivt op gennem filtermaterialet.

 

Filtermaterialet består af en blanding af organiske og uorganiske materialer. Den organiske del er en speciel type fuldstændigt omdannet kompost, som fremstilles specielt til BBK. Den uorganiske del består af forskellige typer ler brændt ved meget høj temperaturer, med forskellige karakteristika såsom stor vandkapacitet og stor porøsitet.

 

Efter blandingen pasteuriseres filtermaterialet ved 80oC i minimum 20 min. for at fjerne bakterier, svampe, ukrudtsfrø etc. Efterfølgende podes filtermaterialet med specifikke, naturligt forekommende mikroorganismer, som fremstilles og kontrolleres af et Bioteknologisk Institut i DK. De benyttede mikroorganismer er specifikt udvalgte, hvilket resulterer i en høj rensegrad. Selve filtermaterialet er ikke-nedbrydeligt, så det vedbliver at være porøst, og mikroorganismernes effektivitet holdes på et højt niveau i mange år.

 

Filtermaterialet placeres på et plastic net (Expo-net), som lægges oven på spaltegulvet, for at forhindre at materialet falder igennem. Spaltegulvet og understøtningen udføres i plast. Langs filterets kant monteres en chikane, som forhindrer luften i at passere urenset gennem filteret.

 

Leca installeres i 15 cm højde, dernæst lægges der 1 m3 filtermateriale pr m2 filterareal.

 

Den færdige installationshøjde er ca. 107 cm.

Opgraderingsanlægget er leveret af Ammongas

www.ammongas.dk

                                        

Opgraderingsanlægget

Processen Generelt
Vores opgraderingsproces er en videreudvikling af den kendte amin porces med følgende fordele:

Det lave udslip af metan sparer ikke alene energi og beskytter miljøet, men overflødiggør også en efterbrænder på CO2 strømmen med tilhørende gasforbrug.

1.Høj separeringseffektivitet, rest CO2 ned til under 1% i den opgraderede gas.

 

2.Høj Svovlbrinte effektivitet, restindhold ned til under 1 ppm i den opgraderede gas.

 

3.Den høje separeringseffektivitet sikrer også et metan-udslip på under 0,1%

 

4.Trykløs proces, der ikke alene gør anlægget billigt, men også nemt og sikkert at betjene.

 

5.Høj effektiv absorbervæske sikrer små dimensioner.

 

6.Intet vandforbrug eller produktion af spildevand ( kondensering og fordampning undtaget)

 

7.Strømforbrug under 4 øre/m3 opgraderet gas, til selve opgraderingen.

 

8.Kompressoren behøver kun at komprimere metandelen af gassen, og kun til det ønskede  

metan gastryk.

 

9.Ingen risiko for begroning eller belægninger i anlægget.

 

10.Negligeabelt forbrug af vaskevæske, der i øvrigt er let bionedbrydelig.

 

11.Den producerede bionaturgas vil være fri for bakterier og kim

 

12.Den fraseparerede CO2 vil fremkomme 100% koncentreret og dermed egnet for udnyttelse.

Tørring

Den effektive tørring er nødvendig, for at muliggøre, at gassen helt eller delvist kan komprimeres til mellem- eller højtryk uden risiko for dannelse af kondens eller hydrater.

Selve opgraderingsanlægget

Hjertet i processen er absorber kolonnen K1. I denne kolonne bliver den rå gas vasket med en vand-amin blanding. Herunder absorberer aminen CO2 og H2S. Efter en ekstra vask, der sikrer, at der ikke er noget amin der smutter ud sammen med gassen, er denne ren, og ledes videre til komprimering.
Den resterende del af opgraderingsanlægget har til formål at drive de sure gasser ud af aminen igen. Til dette formål anvendes en stripper-kolonne (K2). For at fungere behøver denne noget varme f. eks. som hedt vand eller damp. Varmen bruges indirekte, hvilket betyder 100 % returnering af uforurenet kondensvand. Til opgradering af 1200 m3 biogas med 33 % CO2 behøves ca. 800 kW varme.

 

50 % af den tilførte varme kommer ud af anlægget igen i form af varmt vand ved 80-90 grader, og anvendes til procesvarme i biogasanlægget. Resten fremkommer som vand ved 40-45 grader og udnyttes som 1. trin i opvarmning af biomasse i biogasanlægget.

Kompressoren

Til opgaven er valgt 3 stk. 300 Nm3/h lamel kompressorer, hver med en kapacitet på 50-300 Nm3/h. Kompressorerne trykker gassen op til 5.5 bar.

Læsse/lossehal

Læsse/lossehallen er 1600 m2 og indeholder kontor, omklædning med bad, teknikrum med pumpe og ventilarrangement, mixertank, 700 m2 plansilo til dybstrøelse, gyllefibre m.m., af- og pålæsningsstudser for gyllelastbiler. Materiale som har lugtgener opholder sig i læsse/lossehallen, og hallen er isoleret og fuldstændig tæt. Via et ventilationssystem renses luften via biofilter.

Halm/flis hus

Halmhuset er 1500 m2 og indeholder et fyrrum og plads til bigballer og flis. I fyrrummet er installeret et 950 kV hedvandsbiomasse-kedel fra Linka samt en gaskedel til back up. I halmhuset er der 21 m halmbane med opriver. Fyrringsanlægget skal levere varme til opgraderingsanlægget og procesvarme til biogasanlægget.

Læsse/lossehal og halmhus er bygget af lokale håndværkere:

Murermester Ole Ibsen, Tømrermester Bjarne Sørensen, Balling El og Arkitekt Andreas Ravn